หลุดว่อน คำสั่งสำนักพระราชวัง สั่งลงโทษ “บิ๊กแดง” ปฎิบัติหน้าที่เกินขอบเขต

เพจเฟซบุ๊กCSI LAได้ออกมาโพสต์ภาพหนังสือคำสั่งสำนักพระราชวังที่ 150/2566 เรื่องลงโทษข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือนให้ปฏิบัติหน้าที่เวรโทษ ระบุ

พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ บิ๊กแดงโดนคำสั่งตัองกลับไปฟิตร่างกายใหม่ เพราะปฎิบัติหน้าที่เกินขอบเขตความรับผิดชอบ

หลุดว่อน คำสำนักพระราช สั่งลงโทษ บิ๊กแดง ปฎิบัติหน้าที่เกินขอบเขต

สั่งสำนักพระราชวังที่ 150/2566 เรื่องลงโทษข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือนให้ปฏิบัติหน้าที่เวรโทษ

ด้วย พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือนตำแหน่งรองเลขาธิการพระราชวัง(6) ระดับ 11 เลขที่ตำแหน่ง 020000000007 อัตราเงินเดือน 107,450บาท ได้กระทำผิดวินัยกรณีไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ กล่าวคือ พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ปฏิบัติหน้าที่เกินขอบเขตความรับผิดชอบและมิได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท

สำนักพระราชวังได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทำดังกล่าวของ พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ เป็นความผิดวินัยฐานไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการตามข้อ 4 (15) ภาคผนวกที่ 12 แห่งระเบียบส่วนราชการในพระองค์ว่าด้วยการบริหารราชการบริพารในพระองค์ พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2565 จึงเห็นสมควรได้รับโทษให้ปฏิบัติหน้าที่เวรโทษมีกำหนด 30 วันนับตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคมถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ระหว่างปฏิบัติหน้าที่เวรโทษให้ฝึกทบทวนตามสภาพร่างกาย

ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์พ.ศ 2560 จึงลงโทษ พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ให้ปฎิบัติหน้าที่เวรโทษ มีกำหนด 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคมถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ระหว่างปฏิบัติหน้าที่เว้นโทษให้ฝึกทบทวนตามสภาพร่างกาย

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เป็นต้นไป

พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุวิมล เลขาธิการพระราชวัง

หลุดว่อน คำสำนักพระราช สั่งลงโทษ บิ๊กแดง ปฎิบัติหน้าที่เกินขอบเขต